Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-02-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 15 Feb 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Styrelsen fattade slutligt investeringsbeslut om att uppföra en ny storskalig biogasanläggning i Mönsterås.
 • Lönsamheten är markant påverkad av uteblivna intäkter och förhöjda kostnader främst hänförliga till igångsättningen av Skogn II.
 • Riktad nyemission om totalt 326 MSEK före transaktionskostnader genomfördes i november 2022.
 • Anläggningarna i Södertörn och Henriksdal genomgick ISCC-certifiering i december 2022 och innehar ISCC-certifikat från och med 1 januari 2023.
 • Flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 MSEK tecknat för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden.
 • Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 2,4 TWh och avtal om råvarutillförsel motsvarande 2,4 TWh.
 • Tribunalen vid EU-domstolen fällde EU-kommissionens beslut att bevilja Sveriges ansökan om skattebefrielse för biogas 2020-2030. Domslutet ökar risken för sämre marknadsförhållanden i Sverige.

RESULTAT fjärde KVARTALET 2022

 • Såld energi, justerad för under 2021 avslutad naturgasaffär, minskade med 8,5% och uppgick 80,0 (87,5) GWh.
 • Nettoomsättning, justerad för under 2021 avslutad naturgasaffär, minskade med 2,6% och uppgick till 92,0 (104,8) MSEK.
 • Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, minskade med 13,6% och uppgick till 107,6 (124,6) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,1 (22,7) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till -4,1 (18,6) MSEK.
 • Operativ EBITDA-marginal var -4,1 (16,1) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,8 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,32 (0,04) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 9,1 (11,3) MSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 38,6 (30,2) %.

RESULTAT OCH händelser under helåret 2022

 • Såld energi minskade med 10,4% och uppgick till 328,1 (366,3) GWh. Justerat för under 2021 avslutad naturgasdistributionsaffär var nedgången 4,3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 366,7 (393,8) MSEK, motsvarande en minskning med 6,9%.
 • Produktionsstödet för biogas i Sverige betalades inte avseende första halvåret utan först från 1 juli 2022.
 • EBITDA uppgick till 19,7 (90,1) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 16,4 (80,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA-marginal var 4,3 (19,2) %.
 • Långsiktig målsättning till 2026 och 2030 definierad – 1,2 TWh respektive 3 TWh biogasproduktion.
 • Väsentligt leveransavtal om flytande biogas motsvarande 1 TWh signerades med tyska distributören Alternoil.
 • Klimatklivet har beviljat 154 MSEK i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun.
 • Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram är implementerat i enlighet med beslut vid årsstämman 2022.
 • Driftsättning av Skogn II i Norge påbörjades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • 15,3% av aktierna i Scandinavian Biogas Mönsterås AB har förvärvats av Mönsterås Biogas AB, som ägs gemensamt av bönder i närområdet kring Mönsterås.

 

KONCERNEN 3 månader 12 månader
okt-dec okt-dec ∆ jan-dec jan-dec ∆
MSEK, om ej annat 2022 2021 2022 2021
anges
Såld GWh 80,0 93,3 -14,2% 328,1 366,3 -10,4%
Nettoomsättning 92,0 104,8 -12,3% 366,7 393,8 -6,9%
Övriga intäkter 10,6 14,5 -26,8% 20,3 36,6 -44,4%
Summa intäkter, 107,6 124,6 -13,6% 407,4 451,1 -9,7%
inkl. aktiverat
arbete
EBITDA -2,1 22,7 -109,3% 19,7 90,1 -78,1%
Operativ EBITDA -4,1 18,6 -122,0% 16,4 80,9 -79,7%
Operativ EBITDA % -4,1% 16,1% -20,2pe 4,3% 19,2% -14,9pe
Rörelseresultat -24,0 -1,7 n/a -65,2 5,0 n/a
Resultat per aktie -0,32 0,04 n/a -1,95 -1,27 53,6%
(SEK)
Kassaflöde fr 9,1 11,3 -19,6% 7,4 55,7 -86,8%
löpande
verksamheten
Soliditet 38,6% 30,2% 8,4pe 38,6% 30,2% 8,4pe

VD-ord

Strategiskt starkare – fortsatt fokus på operativa utmaningar

Som en konsekvens av det ryska angreppet på Ukraina och energikrisen i Europa kom flera beslut på EU-nivå att helt förändra biogasens ställning och marknadspotential i Europa. Efterfrågan har exploderat och EU-kommissionen har pekat ut biogasen som Europas framtida gasenergikälla. Målet är att biometanproduktionen ska öka till totalt 350 TWh för 2030. Paradigmskiftet har öppnat helt nya möjligheter för Scandinavian Biogas att växa och vi har under året satt upp aggressiva långsiktiga mål samt kraftigt ökat aktiviteten inom affärsutveckling och projekt.

Efterfrågan på biogas drivs av EU:s krav på grön omställning inom tunga transporter, sjöfart och industri. Den ryska fossilgasen har delvis ersatts med import av flytande fossilgas vilket är mycket positivt för
användningen av flytande biogas.

Tydliga politiska mål har förbättrat förutsättningarna i Europa, men fortfarande måste enhetliga riktlinjer skapas om marknaden ska klara av att bygga ut produktionskapaciteten i den takt som krävs.

Det måste också utvecklas nya flöden av organiskt avfall då industri- och avloppsslam samt sorterat matavfall inte räcker till för att täcka de volymer som behövs. Generellt råder ingen brist på hållbara substrat i Europa men framtida anläggningar måste byggas för omvandling av jordbruksbaserade substrat. I våra tillväxtplaner satsar vi främst på att bygga lokala biogasanläggningar där lantbruk med djurbesättningar skapar ett cirkulärt kretslopp när gödsel omvandlas till flytande biogas och biogödsel som återförs till åkrarna.

Priserna på flytande biogas som toppade i september har stabiliserats på en väsentligt högre nivå än genomsnittet för våra befintliga kontrakt. Under fjärde kvartalet tecknade vi ett flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden. För 2022 erhöll vi i genomsnitt 900 SEK per MWh. Under andra halvåret 2023 kommer cirka 30 procent av våra leveransvolymer baseras på nya marknadsmässiga priser på gas och gröna certifikat.

OPERATIVA UTMANINGAR FORTSATTE

Fjärde kvartalet blev oväntat svagt med flera störningar som medförde att såld energi, justerad för avslutad naturgasaffär, minskade med 8,5 procent.

Den lägre försäljningen i jämförbara enheter förklaras främst av att vi valde att inte maximera produktionen i Södertörn eftersom höga priser omöjliggjorde användning av glycerin även under fjärde kvartalet. Vi arbetar för att komma upp i fullt kapacitetsutnyttjande genom att etablera andra substratflöden som exempelvis gödsel och slakteriavfall. De nya substraten kräver dock vissa tekniska anpassningar.

I Skogn II orsakade igångsättningsproblemen med förvätskningsanläggningen förlorad produktion när ett antal GWh flytande biogas fick facklas, och högre kostnader för substrat, el och kemikalier. Även Skogn hade utmaningar med tillfälligt förhöjda kostnader för efterbehandlingen av rötrester.

I Korea var produktionen fortsatt stabil med något högre nettoomsättning.

För koncernen minskade nettoomsättningen, justerat för under 2021 avslutad naturgasaffär, med 2,6 procent under kvartalet. Övriga intäkter, som främst omfattade biogasstöd på 7,7 (4,1) MSEK, minskade och uppgick till 10,6 (14,5) MSEK. Lägre intäkter i kombination med ökade kostnader för driftsättningen av Skogn II, samt högre substrat- och produktionskostnader för el och kemikalier ledde till att Operativ EBITDA uppgick till -4,1 (18,6) MSEK.

fokus på tillväxt

Vi passerade flera strategiska milstolpar under fjärde kvartalet och jag är mycket nöjd med hur bolaget utvecklats i förhållande till vår tillväxtplan. I november genomförde vi en riktad nyemission och tog in 326 MSEK, före transaktionskostnader, till en premie på 62 procent. Vi lade även om vår revolverande kreditfacilitet om 300 MSEK innebärande att vi säkerställde finansieringen av Mönsteråsprojektet och att vi kunde fatta investeringsbeslut.

Arbetet med utbyggnaden av förvätskningsanläggningen i Södertörn går enligt plan. Under kvartalet slutförde vi även en ombyggnad av avvattningsanläggningen som väsentligt ökade vår kapacitet att ta hand om och transportera bort biogödsel.

Parallellt med pågående nyanläggnings- och utbyggnadsprojekt driver vi ett aktivt affärsutvecklingsarbete för att tillvarata tillväxtmöjligheter inom lantbrukssektorn där storskalig biogasproduktion i Nordeuropa efterfrågas för att möjliggöra grön omställning inom transport, sjöfart, industri och livsmedelsproduktion.

Ny organisation och stärkt kompetens

Den nya organisationen som sjösattes i februari 2022 har fallit väl ut och vi har förstärkt organisationen med ett tiotal personer under 2022. Vi genomförde även en ISCC-certifiering vid Södertörn och Henriksdal och anläggningarna erhöll ISCC-certifikat från 1 januari 2023. Certifikaten möjliggör försäljning till högre priser på exportmarknaden för flytande biogas.

Utsikter

Våra kommunicerade mål för 2024 ligger fast. Dock kvarstår liksom tidigare en utmaning när det gäller operativ EBITDA-marginal under 2023, som följer av befintlig portfölj av långa leveranskontrakt med fasta priser som begränsar vår möjlighet att kompensera oss för ökade substrat- och produktionskostnader. Situationen kommer att förbättras i takt med att fasta avtal löper ut och ersätts med marknadsanpassade kontrakt samtidigt som vi ökar försäljningen av flytande biogas till tyska marknaden.

Jag vill avrunda med att tacka alla medarbetare för ert stora engagemang. Det är inte alltid enkelt att köra tåget samtidigt som vi måste lägga rälsen, men ni gör ett fantastiskt jobb varje dag, trots en och annan utmaning på vägen. Bra Jobbat!

Välkomna till press- och analytikerpresentation via Teams idag den 15 februari kl. 10:00
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation via Teams där Matti Vikkula, CEO, och Anna Budzynski, CFO, ger en kortfattad presentation av rapporten med efterföljande frågestund. Presentationen hålls på engelska och spelas in för att göras tillgänglig via nätet i efterhand. För att delta i konferensen, klicka på denna TEAMS länk ( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg2YjE1ZTAtMmFkZS00ZTg1LTlkNTMtN2I4OTYyMzc3MWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d ).

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 07:30 CET.

2023-02-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Year-End report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Invitation to the presentation of Scandinavian Biogas' Year-End Report and fourth quarter 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas builds a large-scale biogas plant in Mönsterås, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-22 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-22 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Profit warning mainly driven by problems with commissioning of Skogn II, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas welcomes St1 as new major shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Statement by the Board of Directors of Scandinavian Biogas in relation to Aneo Renewables' mandatory offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Comment from the Board of Directors of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) about the mandatory tender offer from Aneo Renewables Holding AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas signs a multi-year agreement worth approximately SEK 300 million for the supply of liquid biogas to the transport sector in the Nordic region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) announces extended payment period in ongoing directed share issue following Aneo's customary notification to the Norwegian Competition Authority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Report from the Extraordinary General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q3:Strategically strengthened market position and financial position, SEK 326 million in directed new share issue Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Invitation to the presentation of Scandinavian Biogas' third quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas has decided to carry out a directed share issue of SEK 326 million, subject to subsequent approval by the extraordinary general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas explores the conditions to carry out a directed share issue of approximately SEK 320 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q2: Comprehensive agreement for 1 TWh bio-LNG with Alternoil signed, order value of SEK 2.7 billion Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas updates financial targets for 2024 and confirms accelerated capacity expansion to reach 3 TWh by 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas'report for the second quarter and invitation to a digital conference on the 20[th] of July, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas receives SEK 154 million in investment support from Klimatklivet to build biogas plant in Örkelljunga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-12 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-12 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas announces SEK 2.7 billion Bio-LNG delivery agreement with leading German LNG distributor Alternoil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Report from the Annual General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q1: Weak result but expected significant price premium with Bio-LNG Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' report for the first quarter and invitation to a digital conference on the 28[th] of April, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas' profitability during the first quarter of 2022 is significantly lower than planned Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publishes annual report for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) strengthens Group management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Notice of Annual General Meeting in Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
28 Apr 2023 | Årligutdelning
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023