hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-17 Saxlund Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 17 Feb 2021 | Saxlund Group

Bokslutskommuniké 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

 • Orderboken i februari 2021 är större än omsättningen för hela 2020
 • Pandemin hade mycket stark påverkan på fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 197 (47 976) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10 818 (362) KSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -11 135 (-445) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 211 (369) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 160 535 (198 986) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20 423 (-11 453) KSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -23 646 (-16 105) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -28 414 (-18 455) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,06) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det fjärde kvartalet

 • Saxlund Group ABs dotterbolag, Saxlund International GmbH tecknade den 26 oktober ett kontrakt till ett värde om ca 10,5 MSEK. Leveranserna består bland annat av Saxlunds egenutvecklade slampump.
 • Den 11 december tecknade Saxlund International GmbH tre kontrakt, med ett totalt värde om ca 29 MSEK.
 • Den 16 december tecknade koncernens tyska dotterbolag ytterligare ett kontrakt med ett totalt värde om ca 21,5 MSEK. Kontraktet avser materialhanteringssystem till Holcims cementfabrik i Höver.
 • Saxlund Group ABs företrädesemission om totalt ca 85,2 MSEK genomfördes.
 • Samtliga lån har återbetalts och Saxlund Group är därmed näst intill skuldfritt.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Nevel AB till ett värde av 18,9 MSEK. Kontraktet avser en leverans av en komplett fjärrvärmeanläggning till Gnosjö under 2021.

VD:s kommentar

Saxlund har varit mycket starkt påverkat av pandemin under sista kvartalet 2020 och det är resultatmässigt det sämsta kvartalet under 2020. Vi har dock under kvartalet och efter årsskiftet lyckats bygga en bra orderbok på projektsidan för kommande år, som överstiger 2020:s hela omsättning. Större delen av orderingången har kommit i Tyskland och Sverige men vi ser också en ökad aktivitet hos kunderna i UK. Vi ser samma tendenser på service och eftermarknad över hela gruppen och känslan är att kunderna kommer att behöva ta igen missat underhåll från 2020 under 2021. Stärkta av emissionen och av det fina orderläget så står Saxlund starkt inför 2021.

Saxlund har under 2020 varit starkt präglade av Corona-pandemin, såsom många andra bolag. Resultatet för 2020 och för sista kvartalet är starkt påverkat av rådande situation. Både service och eftermarknad och nya projekt har varit påverkade av pandemin. Vissa beslut har blivit skjutna framåt av våra kunder men framförallt har vi haft svårt att komma ut på site och har inte kunnat utföra montage och service. För service och eftermarknad har kunderna även valt att senarelägga service och skjuta på större ombyggnader och renoveringar.

Saxlund har tagit omställningskostnader under kvartalet på ca 2 000 KSEK för att anpassa kostnadsramen mot de minskade intäkterna som pandemin medfört. Det har varit svårt att förutspå hur stor påverkan pandemin skulle ha och det tar tid att göra kostnadsbesparingar. Vi har även valt att reservera 2 000 KSEK för befarade kundförluster då vissa kunder har uppvisat sämre betalningsförmåga i spåren av pandemin.

Störst påverkan av pandemin har Saxlund haft i UK och Sverige där vi tappat ca 50 % i omsättning i jämförelse med 2019. Orderläget är dock bättre än på länge och i Sverige har ett nytt kontrakt tecknats till ett värde av ca 19 000 KSEK för en transportabel anläggning till Nevel i Gnosjö. Nevel är en återkommande kund och detta är den fjärde transportabla anläggningen som Nevel har köpt under loppet av 2 år.

Under kvartalet har Saxlund tecknat ytterligare kontrakt för slamhantering i Tyskland och ett större kontrakt för materialhantering till cement-industrin har tecknats med Holcim. Sammanlagt värde på kontrakten är ca 60 000 KSEK och leveranserna kommer ske under 2021. Vi ser framför oss att cement-industrin fortsatt kommer att investera i CO2-minskande åtgärder och att våra kunder kommer att fortsätta bygga för fosforåtervinning under 2021.

Det goda marknadsläget kommer att påverkas positivt av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi kan se att det är elbrist på flera ställen i Europa och det är tydligt i Sverige. Under den kallare perioden under januari och februari 2021 så behövs det stöttning av fossil-energi för att klara energiförsörjningen. Det är tydligt att för att nå de mål som satts upp för ett fossilfritt samhälle behöver investeringstakten öka, vilket kommer gynna Saxlund.

Vi lämnar nu 2020 bakom oss och blickar framåt. Saxlund står finansiellt starka efter höstens emission och orderläget ser bra ut. Det finns många positiva indikationer som visar på att marknaden kommer att växa de närmaste åren och efterfrågan för våra kärnprodukter därmed kommer att öka. Vi tror på ett starkt 2021 för Saxlund. Med en ytterligare minskad kostnadsram, och förutsatt att pandemins effekter klingar av under första halvåret, så ser vi framför oss att Saxlund kommer gå med vinst under 2021. Det är en spännande tid för Saxlund.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2020 vecka 13 2021

Årsstämma 2021 29 april 2021

Delårsrapport januari – mars 2021 29 april 2021

Delårsrapport april – juni 2021 11 augusti 2021

Delårsrapport juli – september 2021 10 november 2021

Bokslutskommuniké och kvartalsrapport oktober – december 2021 16 februari 2022

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 16 februari 2021

Kenneth Eriksson William Heigard

Styrelseordförande Styrelseledamot

Alexander Leppänen Linus Johansson

Styrelseledamot Styrelseledamot

Mats Gabrielsson Stefan Wallerman

Styrelseledamot Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman

VD/CEO

stefan.wallerman@saxlund.se

Tel: 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmedelande-210217.pdf
Saxlund-Group-AB-bokslutskommunike-2020-.pdf

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se .

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 8:30 CET.

Adresser

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

13154 Nacka

Org. nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlund.se

2021-01-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 18,9 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Saxlund Saxlund tecknar exklusivt avtal för service och eftermarknad Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Saxlund Dotterbolag i Tyskland tecknar två kontrakt till värde av ca 3,2 MEUR Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-03 Saxlund Tilldelningsbeslut överklagat Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut till värde av ca 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Saxlund Delårsrapport januari - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 5,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Saxlund Styrelseledamot ökar sitt innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 Saxlund Styrelseordförande och styrelseledamot ökar sina innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Saxlund Ägarförändring i Saxlund Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Rättelse: Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-26 Saxlund Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-08 Saxlund Återkallat tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Saxlund Dotterbolag i UK tecknar kontrakt värt ca 5,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-19 Saxlund Ny styrelsesammansättning Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-18 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-17 Saxlund Dotterbolag i UK säkrar kontrakt till värde av ca 1,7 MGBP Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-05 Saxlund Rättelse: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-05-29 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-17 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Saxlund Flytt av stämma och ändrat datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Saxlund Rättelse angående datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Saxlund Flytt av stämma och kvartalsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-21 Saxlund Saxlund: Fel veckodag i kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Saxlund Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Saxlund Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-10 Saxlund Saxlund säkerställer finansiering från största ägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Saxlund Delårsrapport Januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Saxlund Dotterbolaget Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Saxlund Dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 Saxlund Dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 7,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 Saxlund Förändring i styrelsen i Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Saxlund Saxlund Sweden AB, namnbyte genomfört av svenskt dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-16 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Hotab Biosystem AB tecknar kontrakt till värde av ca 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Saxlund Saxlund Group, ändrat datum för bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Saxlund Saxlund Group, dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 18 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-05 Saxlund Ny hemsida lanseras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Saxlund Ny CFO presenteras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Kostnadsbesparing påbörjas - avtal med vice VD/ CFO avbryts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Fortsatt lönsamhetsförbättring i fokus. Verksamheten i det tidigare Pilum-bolaget Envipower AB avvecklas genom att försättas i konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Pilum Pilum AB: Namnändring genomförd till Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Pilum Pilum u.ä.t. Saxlund Group företrädesemission genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Pilum Pilum AB u.ä.t Saxlund Group AB: dotterbolag i England tecknar två nya kontrakt till värde av ca 1 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Pilum Pilum AB u.n.ä Saxlund Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Pilum Pilum, u.ä.t Saxlund Group , dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Stämmokommuniké - Pilum beslutar om företrädesemission och byter namn till Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 Pilum Pilum offentliggör årsredovisningen 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Styrelsen för Pilum föreslår nyemission om 64 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Pilum Dotterbolaget Saxlund International tecknar kontrakt till värde av ca 1,2 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Pilums tyska dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 700 KEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Pilum Apportemission registrerad och rättelse av uttalande avseende rörelsekapital i Delårsrapport januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Pilum Ny organisation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Pilum tillträder förvärv och beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-26 Pilum Pilum offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förvärvet av Saxlund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-22 Pilum Trentions bolagsstämma godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Saxlund till Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Pilum Kommuniké från årsstämma, tillika andra kontrollstämma i Pilum den 30 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Kallelse till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Delårsrapport januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Pilum Pilum senarelägger delårsrapport januari - mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 Pilum Pilum genomför riktad nyemission om 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Pilum Pilum senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 Pilum Pilum offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Pilum Kommuniké från extra bolagsstämma i Pilum den 4 mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-02 Pilum Rättelse av bokslutskommuniké 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Pilum Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Pilum genomför företrädesemission om 11,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-19 Pilum Ackordsbeslut för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-29 Pilum Beslut om ackordsförhandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Pilum Envipower satsar i Baltikum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-02 Pilum Offentligt ackord inleds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-17 Pilum Ackordsförslag utskickat till fordringsägare i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Pilum Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Pilum Företagsrekonstruktion i Pilum fortsätter enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum Envipower teckning order med LKAB i Kiruna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Styrelseledamoten Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-04 Pilum Pilum: EP Access - Kostnaderna tynger koncernen Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Pilum Pilum: EP Access - Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-20 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för dotterbolaget Pilum Industrifilter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-18 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Pilum Pilum senarelägger halvårsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Pilum Pilum levererar ny slangfilteranläggning till Vattenfall Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 Pilum Nyemissionen i Pilum övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Pilum Alfa Laval väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Pilum Pilum Delårsrapport januari - mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Pilum Fortum i Värtan väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Pilum genomför företrädesemission om cirka 21 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årligutdelning
29 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
18 Jun 2019 | Årsstämma 2018
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
30 Apr 2021 | Årligutdelning
11 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Årsstämma 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
29 Apr 2022 | Årligutdelning
11 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022