hello

AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 17 Nov 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:”Även om läget på bostadsmarknaden har försämrats på kort tid, drivet av stigande räntor och en ökad risk för sämre konjunktur, så är de långsiktiga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt (enligt lista nedan) och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller. Joakim Alm,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Johan A. Gustavsson, Styrelseordförande Aros Bostad:”Jag vill tacka Ken för ett förtjänstfullt och värdeskapande arbete under de senaste sju åren. Under den här perioden har Aros Bostad utvecklats från att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska uppfylla sina förpliktelser avseende…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL…

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:”Det senaste kvartalet har medfört ytterligare förbättrat rörelseresultat och genom försäljningen av hyresrättsportföljen, som är en av årets största affärer så här långt, säkrar vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Byggrättsportföljen som förvärvas från ALM Equity motsvarar 34 projektmöjligheter om totalt cirka 180 000 kvadratmeter BTA i olika skeden, vilka kompletterar Aros Bostads befintliga byggrättsportfölj avseende geografi och produkt. Förvärvet innebär…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

LS Slakthusgränd har under 2022 ingått exploateringsavtal med Stockholm stad rörande ett kvarter inom etapp 1 av Slakthusområdet i södra Stockholm. Avtalet omfattar en markyta om cirka 4 000 kvm…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Affären omfattar totalt 878 bostäder i Danderyd, Solna, Täby och Huddinge, motsvarande cirka 47 700 kvm (BOA samt LOA). Ursprungligen innehöll portföljen fem projekt, men Aros Bostad valde att exkludera ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från årsstämman i Aros…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på…

Läs hela nyheten