Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARC AROMA PURE AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Feb 2019 | Arc Aroma Pure

Arc Aroma Pure AB : 190204 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARC AROMA PURE AB (PUBL)

Pressmeddelande 2019-02-04

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARC AROMA PURE AB (PUBL)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, (” Bolaget ”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på adress Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 mars 2019 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 1 mars 2019) samt anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 mars 2019 på adress: Arc Aroma Pure AB (publ), Att: Jolanta Eisele Hedström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund, eller per telefon 0736-317371, eller per e-post info@arcaroma.com. I anmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummerdagtid uppges, samt i förekommande fall ska, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen 1 mars 2019. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaroma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 9 628 684, varav 908 000 är aktier av Serie A med tio röster vardera och 8 720 684 är aktier av Serie B med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 17 800 684 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
 
Punkt 7 : Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 4 februari 2019 om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna (” Företrädesemissionen ”) enligt följande.

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 160 478 kronor.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 24 kronor per aktie av Serie B, totalt 38 514 720 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den aktieägare, oavsett serie, som på avstämningsdagen 15 mars 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna nya aktier av Serie B till teckningskursen 24 kronor per aktie av Serie B. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av Serie B i Företrädesemissionen.

Teckning av aktier av Serie B med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom kontant betalning till av Bolaget anvisat bankkonto under tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 2 april 2019. Teckning av aktier av Serie B utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt och överteckning) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 2 april 2019. Betalning av aktier av Serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senast dag för betalning.

För det fall inte samtliga nya aktier av Serie B tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Därvid ska i första hand aktier av Serie B som inte tecknats med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är aktier av Serie A eller aktier av Serie B, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga aktier av Serie B inte tilldelats enligt ovan, tilldelning ske till personer som har anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier av Serie B som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska aktier av Serie B som inte tecknats enligt ovan erbjudas de som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 : Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av högst 400 000 aktier av Serie B i Bolaget, motsvarande högst 3,4 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning direkt efter genomförandet av Företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, att betalas kontant. Att styrelsen för Bolaget ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt tillföra Bolaget ytterligare kapital.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslaget enligt punkt 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna punkt 7 och punkt 8 och anknytande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen ha upprättats och kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget, tillsammans med styrelsens beslut, senast den 6 februari 2019 på Bolagets webbplats, www.arcaroma.com , hos Bolaget på adress Skiffervägen 12, 224 78 Lund samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 

Övrig information

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i februari 2019

Arc Aroma Pure AB (publ)

Styrelsen

2019-02-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190204 ArcAromas styrelse beslutar om företrädesemission om 38,5 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om 9,6 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-10 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 190110 Third party assessment of oliveCEPT® completed in Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181218 Pilotprojekt för juiceCEPT® bekräftar ökad extraktion Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181214 Riktad kvittningsemission genomförs för ett lån om 6,8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-13 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialiseringsarbetet fortlöper Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181212 Delårsrapport Q2 2018/2019 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181127 ArcAroma inleder industriell pilot med juiceCEPT Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181122 Tio oliveCEPT® levererade enligt plan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181120 Stärkt patentportfölj med ny patentfamilj Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181102 oliveCEPT® delivery to Morocco Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 181016 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 181004 New powerful CEPT® system ready for delivery Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180927 OptiCEPT® generator sold to OptiFreeze Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180924 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En överraskande stark försäljning Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180919 Delårsrapport Q1 2018/2019 Rapporter Visa Stäng
2018-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 80330 New distributor and additional oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180828 Viktigt kommersiellt patent beviljas i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Clarification regarding press release on order in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180823 Further sales of oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180822 Utvärdering av bioCEPT® klar inför global lansering Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180809 oliveCEPT® delivery to Italy Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180808 New partner and delivery of three oliveCEPT® systems to Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180724 Breakthrough for oliveCEPT® in Greece Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180719 ARCAROMA signs 30 MSEK MOU with AGRAWA Plus Holding Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180718 Continued growth of sales and distribution network for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180621 Breakthrough for oliveCEPT® in Spain Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Ett intressant kommande halvår Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180613 Bokslutskommuniké 2017/2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180612 dynaCEPT® kör med full kapacitet i Qingdao Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180530 ArcAroma publicerar nytt nyhetsbrev Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180521 ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180517 CEPT® patent beviljas i Kanada Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180424 ARCAROMA signs sales and distribution agreement for oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180420 ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 180411 ArcAroma attends the Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180326 Global market launch for ArcAroma and oliveCEPT® initiated in Chile Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180322 Third party assessment confirms the performance of oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-15 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma - Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180314 Delårsrapport Q3 2017/2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180302 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180227 oliveCEPT® klart för kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180117 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-05 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 180105 Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161221 Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-14 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering runt hörnet Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171213 Delårsrapport Q2 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-04 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171204 Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171201 OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171128 Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171117 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171114 dynaCEPT® lanseras globalt mot reningsverk via nystartat bolag Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 171017 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-28 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Fokus på nyckelreferenser och leveranser Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170926 Delårsrapport Q1 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB :170922 Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 2017-09-18 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 2017-09-18 Publicering av Årsredovisning Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170914 AAP presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170914 AAP presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170907 AAP deltar i OptiFreeze emission Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170815 Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-24 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Kommersialisering inom räckhåll Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170616 Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT® Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170614 Bokslutskommuniké Q4 2016/17 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170512 bioCEPT® i Kina levererar Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170428 bioCEPT®-installationer genomförda i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170425 Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-21 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170421 AAP levererar testanläggning för oliveCEPT® till Argentina Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Överlåtelse av aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-30 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - Samarbetsavtalet nästa stora trigger Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170320 Delårsrapport 2016-05-01 - 2017-01-31 Rapporter Visa Stäng
2017-02-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170227 Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-15 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170215 Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 170209 Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-22 Arc Aroma Pure Penser Access: Arc Aroma Pure - En spännande framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161216 Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161214 Rapporttider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161212 Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161109 Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT(TM) i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161101 Förtydligande rörande aktieöverlåtelser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 16-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161026 Ny patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161012 Kommuniké från ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-11 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 161011 Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160930 Ny VD i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Delårsrapport 2016-05-01 - 2016-07-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160922 Genombrott för CEPT®-utrustning i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-20 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160920 Offentliggörande av årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-19 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160919 oliveCEPT®-anläggningar har levererats till Italien Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-16 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160916 Förstärker organisationen med Supply Chain Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160913 Kallelse till ordinarie årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160909 VD fortsätter att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-09-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160906 CEPT®-utrustning levereras till OX2 Produktion i pilotprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160902 överlåter del av aktieinnehavet i OptiFreeze till två institutionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160830 CEPT®-generator såld till OptiFreeze Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : 160812 Förändringar genomförs i ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: 160809 CETP®-plattformen får patentskydd i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-28 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pures CEPT® generator CE-märkt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-13 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Bokslutskommuniké 2015-05-01 - 2016-04-30 Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-10 Arc Aroma Pure Agreement signed with global player regarding the oliveCEPT(TM) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT(TM) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB :Uppdatering avseende pilotprojekt med CEPT®plattformen Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-12 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Genomför riktad nyemission om 12 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Godkänt för anslutning till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-01 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB i joint venture med China Cleantech Accelerator Ltd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-22 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Delårsrapport 2015-05-01 - 2016-01-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-27 Arc Aroma Pure Ytterligare bra resultat verifierar Arc Aroma Pures CEPT®-plattform Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pures VD Martin Linde kommenterar andra kvartalet 2015: Kommersialisering av CEPT®-plattformen inledd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-07 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pures teknik presenterades vid 2015 Global Cleantech Summit i Shanghai Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-27 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB: Ny teknik ger ökad biogasproduktion med 22,5 procent vid Klippans reningsverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Arc Aroma Pure VD förvärvar aktier i Arc Aroma Pure AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-23 Arc Aroma Pure Arc Aroma Pure AB : Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
14 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2018
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner