Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-06-13 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Jun 2019 | ALM Equity

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 13 juni 2019 varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 70.818.745,20 kronor på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september och december 2019 samt sista vardagen i mars 2020. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt beslut på stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna utan resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 40 000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Ernst & Young valdes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101 546  preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1 015 460 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska vara den 3 juli 2019. 

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3 000 000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30 000 000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma antogs av stämman.

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

2019-05-24 ALM Equity ALM Equitys dotterbolag Småa AB tilldelas markanvisning i Årstafältet, Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-14 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2018 är publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 ALM Equity ALM Equity och Björn Ulvaeus byggstartar unikt hotell i Västervik Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-29 ALM Equity ALM EQUITY BYGGSTARTAR 24 STYCKEN RAD - OCH PARHUS I SILVERDAL Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 ALM Equity Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 ALM Equity BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 ALM Equity ALM Equity tar in investerare i Södra Häggvik, säljer 888 lägenheter och utökar förvaltningsportföljen Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 ALM Equity ALM Equity säljer 25% i projekt till investerare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 ALM Equity Byggstart av 62 hyresrätter i Rönninge Centrum Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 ALM Equity ALM Equity avyttrar sista delen i Kvarnenkvarteret, Uppsala Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-28 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 ALM Equity Svenska Nyttobostäder ingår avtal med Handelshögskolan i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-29 ALM Equity KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 ALM Equity ALM Equity ökar investeringarna i fyra projekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 ALM Equity Rättelse: Jakob Mindre 5 säljs till Axfast Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 ALM Equity ALM Equity säljer Jakob Mindre 5 till Axfast Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 ALM Equity ALM Equity säljer Jakob Mindre 5 till Axfast Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 ALM Equity ALM Equity tar in delägare i projekt och ökar satsning på förvaltningsbostäder Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2017 är publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 ALM Equity ALM Equity avyttrar centrumgalleria i Uppsala Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 ALM Equity ALM Equity säljer andel i Ulvsundaprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ALM Equity Byggstart av avslutande etapp i Enköping centrum Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-18 ALM Equity Stordalen tecknar avtal om 487 nyproducerade lägenheter i Solna Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-14 ALM Equity ALM Equity vinner markanvisningstävling i Skärholmen Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-09 ALM Equity Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-05 ALM Equity Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter på Oaxen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter på Oaxen Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-06-21 ALM Equity ALM Equity erhåller markanvisning i Nacka Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-21 ALM Equity ALM Equity avyttrar hyresbestånd i Uppsala Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-23 ALM Equity ALM Equity och Björn Ulvaeus’ bolag Kopparnäset byggstartar 345 bostäder vid Telefonplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-09 ALM Equity FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT TILL VINSTUTDELNING Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 ALM Equity ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 ALM Equity Byggstart av 29 bostadsrätter på Rinkebyterrassen Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2016 är publicerad Rapporter Visa Stäng
2017-04-27 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 ALM Equity ALM Equity marknadsvärderar ej produktionsstartade projekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-13 ALM Equity ALM Equity tillträder Småa AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-10 ALM Equity Nyemission (Apportemission) av Preferensaktier i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 ALM Equity Byggstart av 67 bostadsrätter i Enköping centrum Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 ALM Equity ALM Equity tillträder byggrätter vid Telefonplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-07 ALM Equity Riktad nyemission av preferensaktier I ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-01 ALM Equity Meddelande om nytt datum för årsstämma i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ) obligationslån noteras vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ) obligationslån noteras vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 ALM Equity 100% accept för ALM Equitys erbjudande till Småa ABs aktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 ALM Equity 100% accept för ALM Equitys erbjudande till Småa ABs aktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sin obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sin obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity ALM Equity träffar villkorat avtal om förvärv av JMs och HSBs andelar i Småa AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity ALM Equity träffar villkorat avtal om förvärv av JMs och HSBs andelar i Småa AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-02 ALM Equity ALM Equity förvärvar fastighetsbestånd i Enköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-02 ALM Equity ALM Equity förvärvar fastighetsbestånd i Enköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-27 ALM Equity Kompletteringsförvärv i Västervik Tändstickan 7 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-27 ALM Equity Kompletteringsförvärv i Västervik Tändstickan 7 Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity säljer del av Kistaprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity säljer del av Kistaprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity förvärvar bostadsprojekt i Nacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity förvärvar bostadsprojekt i Nacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 ALM Equity ALM Equity byggstartar 161 bostäder i Hässelby strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 ALM Equity ALM Equity byggstartar 161 bostäder i Hässelby strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) tillkännager framgångsrik samtyckesförfrågan om godkännande av vissa ändringar i obligationsvillkoren Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) tillkännager framgångsrik samtyckesförfrågan om godkännande av vissa ändringar i obligationsvillkoren Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) announces successful solicitation of consents to certain amendments to the terms and conditions of the bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) announces successful solicitation of consents to certain amendments to the terms and conditions of the bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – september 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – september 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity ALM Equity AB inleder samtyckesförfrågan för sitt utestående icke-säkerställda obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity ALM Equity AB inleder samtyckesförfrågan för sitt utestående icke-säkerställda obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity Alm Equity AB announces a consent solicitation for its outstanding senior unsecured floating rate bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity Alm Equity AB announces a consent solicitation for its outstanding senior unsecured floating rate bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-31 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter i Gröndal Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-31 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter i Gröndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter i Gröndal Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-04 ALM Equity Byggstart av unika radhus i Silverdal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 ALM Equity Byggstart av unika radhus i Silverdal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-08-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-08-22 ALM Equity ALM Equity byggstartar 266 bostäder i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 ALM Equity ALM Equity byggstartar 266 bostäder i Solna Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-19 ALM Equity Förvärv av planprojekt i Huddinge centrum Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-19 ALM Equity Förvärv av planprojekt i Huddinge centrum Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor inom ramen för bolagets utestående obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor inom ramen för bolagets utestående obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 ALM Equity Byggstart av ytterligare 51 bostadsrätter i Rinkeby Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-27 ALM Equity ALM och Hesselby Slott utvecklar verksamheten med 130 nya hotellägenheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-17 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-16 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-04-20 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2015 är publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-13 ALM Equity ALM Equity AB (publ) noterar obligationslån på Nasdaq First North Bond Market Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-08 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-31 ALM Equity ALM Equity utvecklar bostäder i Jarlaberg centrum Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-31 ALM Equity ALM Equity bygger stad i Sollentuna Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-14 ALM Equity ALM Equity (publ) emitterar 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 ALM Equity Byggstart av unikt ombyggnadsprojekt i Sollentuna Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-02 ALM Equity Byggstart av nio stycken kedjehus i Sollentuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-29 ALM Equity ALM Equity satsar på hyrköp till unga vuxna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 ALM Equity ALM Equity AB (publ)\: Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Visa Stäng
2016-02-24 ALM Equity ALM Equity byggstartar 220 bostäder i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-23 ALM Equity ALM Equity förvärvar kontorshus i Danderyd Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-11 ALM Equity ALM Equity\: Byggstart av parhus i Ulfsunda Slottspark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 ALM Equity ALM Equity och Björn Ulvaeus byggstartar unikt projekt i Västervik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 ALM Equity ALM Equity\: Byggstart av 55 skånehus i Torekov Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-25 ALM Equity Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-10-16 ALM Equity Nytt bostadsprojekt i Upplands Väsby Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-30 ALM Equity Byggstart av ytterligare 62 bostadsrätter i Rinkeby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-16 ALM Equity Byggstart i centrala Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-03 ALM Equity Byggstart av 25 rad- och kedjehus i Sollentuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 ALM Equity Byggstart av 114 bostadsrätter i Rinkeby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-07-21 ALM Equity ALM Equity: Förvärv av tomträtt i Bagarmossen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-29 ALM Equity RIKTAD NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER I ALM EQUITY AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-29 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-28 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-05-07 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2014 är publicerad Rapporter Visa Stäng
2015-04-30 ALM Equity Byggstart etapp 3 Linbanan Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-24 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-17 ALM Equity Byggstart etapp 3 Stadshusparken Pressreleaser Visa Stäng
2015-03-31 ALM Equity ALM Equity: Försäljning av två hyreshus i Uddevalla Pressreleaser Visa Stäng
2015-02-26 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Visa Stäng
2015-02-09 ALM Equity ALM Equity: Erhåller markanvisning i Aspudden, Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2015-01-14 ALM Equity ALM Equity: Ändring av datum för årsstämma från 19 maj till 28 maj. Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Sep 2018 | Extrastämma 2018
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 Jun 2019 | Årsstämma 2018
14 Jun 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner