Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2018-11-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2018 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Nov 2018 | ALM Equity

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2018

Stockholm, 2018-11-22

JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 599,2 (1 922,9) Mkr och rörelseresultatet till 131,8 (267,1) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 73,9 (195,6) Mkr motsvarande 2,22 (15,50) kr per stamaktie.
  Eget kapital uppgick till 2 085 (1 810) Mkr, motsvarande 105,42 (103,37) kr per stamaktie.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 1 534,0 (1 554,3) Mkr och rörelseresultatet till 28,1 (255,6) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -18,4 (206,8) Mkr motsvarande -4,20 (9,28) kr per stamaktie.
  Eget kapital uppgick till 2 531 (2 197) Mkr, motsvarande 72,00 (62,07) kr per stamaktie.
 • Under perioden byggstartades 38 (546) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 19 (346) bostäder.
 • Under perioden såldes totalt 451 (464) bostäder, varav ALM Equitys andel var 231 (317) bostäder.

JULI – SEPTEMBER 2018

 • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 715,0 (787,8) Mkr och rörelseresultatet till 26,3 (87,5) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (50,1) Mkr motsvarande -1,47 (3,68) kr per stamaktie.
  Eget kapital uppgick till 2 085 (1 810) Mkr, motsvarande 105,42 (103,37) kr per stamaktie.
 • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 208,3 (637,7) Mkr och rörelseresultatet till -122,1 (90,8) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -137,6 (50,1) Mkr motsvarande -9,43 (1,15) kr per stamaktie. Eget kapital uppgick till 2 531 (2 197) Mkr, motsvarande 72,00 (62,07) kr per stamaktie.
 • Under perioden byggstartades 0 (16) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 0 (16) bostäder.
 • Under perioden såldes totalt 5 (65) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 4 (64) bostäder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • ALM Equity förvärvade bolaget Kopparnäset Holding AB som äger andelar i fyra av ALM Equitys projekt. Köpeskillingen uppgick till 344 Mkr. Den finansiella effekten av affären innebär en positiv resultatpåverkan om 57 Mkr enligt segmentsredovisningen. Enligt IFRS påverkas resultatet negativt med 85 Mkr. Eget kapital enligt IFRS påverkas totalt med -378 Mkr.
 • Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder tecknade ett femårigt hyresavtal med Handelshögskolan i Stockholm, avseende 40 nyproducerade bostäder i Hässelby Strand.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • ALM Equity avyttrade sista delen i Kvarnenkvarteret i Uppsala. Avyttringen skedde i bolagsform och förvärvades av Bergsporten AB. Det underliggande fastighetsvärdet vid försäljningen var 31,2 Mkr. ALM Equitys andel uppgick till 25 procent.
 • Förvaltningsprojektet Mälarterrasen i Hässelby Strand blev fullt uthyrt.
 • Investerare har förbundit sig att tillskjuta eget kapital för utveckling samt förvaltning av projektet Telegrafberget i Nacka, innehållande 180 bostäder, för förvaltning.
 • Byggstart av 62 hyresrätter i Rönninge Centrum.
 • ALM Equity har avyttrat 25 procent av projektet Ingenting, Solna. Dessa andelar var en del av förvärvet från Kopparnäset.

 

 

VD HAR ORDET

MÖJLIGEN HAR VI INTE SETT BOTTEN ÄNNU
De senaste månaderna har ALM Equity pratat med fler byggare, betonggjutare och arkitekter än någonsin tidigare. Anledningen är att alla är ute och letar nya jobb – en bristvara sedan främst Finansinspektionen stängt ute en stor del av de tänkbara köparna från bostadsrättsmarknaden. Priserna har fallit och de som trots restriktionerna har möjlighet att köpa har blivit försiktiga. Möjligen har vi inte sett botten ännu. Sett på ett par års sikt kommer dock marknaden tillbaka. 2018-2019 är tillskottet av nybyggda lägenheter fortfarande på hög nivå men redan 2020 minskar antalet dramatiskt. Bankernas ansökningar om byggnadskreditiv rasar vilket är en tydlig indikator.

EN SÖNDERREGLERAD MARKNAD
Flertalet kommuner uppger att det råder bostadsbrist på deras orter. Denna brist är emellertid självförvållad. De skyldiga är politiker på kommunalplanet som släppt fram för många byggen med stora lägenheter och politiker på riksplanet som reglerat sönder bostadsmarknaden. Om olika hinder för människor att anpassa sitt boende efter förändrade behov inte hade funnits skulle den största delen av bostadskön sannolikt försvinna på ett antal år. Det handlar bland annat om hyresregleringen som gör att ingen lämnar en äldre innerstadslägenhet. Alla alternativ är sämre, dyrare och mindre. Ägare av villor eller större bostadsrätter blir inlåsta till följd av vinstbeskattningen vid en flytt. Pensionärer som flyttar till nytt och dyrare har svårt att få lån om inkomsterna inte når upp till de krav som bankerna är ålagda att följa.

En stor del av problemen hade kunnat avhjälpas med en återgång till en fastighetsskatt som betalas löpande under tiden som bostaden brukas, kombinerat med en slopad reavinstskatt. Genom att ta bort ränteavdragen kan reglerna för amortering och lånetak mildras så att även unga med goda inkomster men utan kapital- insats kan ta sig in på marknaden.

Sveriges politiker har ett stort ansvar för att bostadsmarknaden har drabbats av något som kan liknas vid kärlkramp.

ALM EQUITY FORTSÄTTER ATT STÄLLA OM VERKSAMHETEN TILL NYA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGARNA
ALM Equity producerar i dag 710 bostäder mot hyresmarknaden. Andelen kommer fortsätta att öka. Planering för vårt första hyresprojekt startade 2012 och färdigställdes 2014 och denna typ av projekt utgör nu mer än 50 procent av vår pågående produktion och drygt 60 procent av projektportföljen.

Vår finansieringsmodell är att arbeta med partners som bidrar med finansiering medan ALM Equitys uppdrag är att driva och utveckla projekten. De kassa- flöden som ett hyresobjekt levererar efter färdig- ställandet används för att betala tillbaka insatsen från vår projektpartner, vilket i slutänden leder till att ALM Equity förvaltar en egen portfölj av främst delägda hyresobjekt. Vi är alltså på väg att ömsa skinn från ett renodlat projektutvecklingsbolag inom bostadssektorn, till att även förvalta en egen portfölj av bostadsfastigheter via våra dotterbolag Svenska Nyttobostäder och Smarta Hyresbostäder.

Mer än 90 procent av hyresbostäderna som i dag är under produktion har hyrts ut i olika blockaffärer, exempelvis till ett av Petter Stordalens bolag och till Handelshögskolan i Stockholm. Den typen av affärer räknar vi med kommer att fortsätta, vi ser att behovet finns i både företag och organisationer.

Under perioden såldes endast fem bostäder i bostadsrättssegmentet samtidigt som vi efter perioden tecknat ytterligare försäljningsavtal för 180 hyresbostäder. Totalt har vi nu sålt 710 hyresbostäder i produktion och 536 sålda hyresbostäder som ska produktionsstartas. Till detta har vi nu ytterligare 1 100 hyresbostäder som ligger ute till försäljning mot investerare. Vår förhoppning är att vi snart ska kunna byggstarta sålda projekt och fortsätta sälja hyresbostäder enligt vår affärsmodell.

ALM Equitys förvaltningsbolag har i dagsläget ingångna avtal avseende 1 370 bostäder varav 710 är produktionsstartade. Den totala byggrättsportföljen uppgår till cirka 11 500 bostäder varav 7 000 beräknas utvecklas till förvaltningsbostäder.

För förvaltningsbostäderna kommer vi liksom tidigare att ha en intjäning med ungefär samma marginaler genom succesiv vinstavräkning under produktionsfasen men till skillnad mot tidigare så kommer vi även få en del av värdeökning och kassaflöde på det förvaltade beståndet.

OMSTÄLLNING OCH PÅVERKAN
Det blir en ganska stor omställning när man går från försäljning mot privatkunder på den traditionella bostadsrättsmarknaden till försäljning för uthyrning. Även redovisning och resultat påverkas och eff ekterna kan bli ganska ryckiga och negativa under en övergångsfas. Successivt fasas sålda bostadsrätter ut genom frånträden av projekt samtidigt som vi nu byggstartar förvaltningsprojekt.

Kvartalsresultatet påverkas negativt med anledning av ett minskat antal bostäder i produktion. Den omställningen kommer ske under ett antal kvartal framåt men kommer att ge ett rekordhögt antal bostäder i produktion på sikt.

De projekt som nu är i produktion och läggs i förvaltning förväntas att påverka resultatet positivt genom orealiserade värdeförändringar och driftnetton.

KOPPARNÄSET-AFFÄREN 
Affären med Kopparnäset är bra och lönsam för oss. Bokföringsmässigt ger aff ären en positiv eff ekt på 57 Mkr enligt segmentsredovisningen och -85 Mkr enligt IFRS i kvartalet. Den passar bra in i vår fortsatta strategi då större delen av den förvärvade portföljen kommer läggas i förvaltning vid färdigställande, totalt planerat till 1 700 bostäder. För att minska vår kapitalbindning i projektet Ingenting i Solna har vi efter perioden sålt 25 procent till investerare. Dessa investerar också i förvaltningsbostäderna som ligger med i affären. Vi kommer att jobba på samma sätt med övriga delar av den förvärvade portföljen och ta med investerare som vill satsa långsiktigt med oss på förvaltning.

Projektportföj

                        Totalt         ALM Equitys andel
         juli-sep 2018    juli-sep 2017     juli-sep 2018      juli-sep 2017
Byggrätter 11 406 10 248 8 685 7 769
Startad produktion 0 392 0 225
Sålda bostadsrätter 5 66 4 60
Sålda hyresrätter till förvaltningsbolag 0 0 0 0
Bostäder i produktion vid periodens slut 1 313 2 064 989 1 515
Försäljningsgrad i produktion* 64% 81% 64% 79%
     – justerad försäljningsgrad efter periodens utgång* 82% 82% – 
Bostäder levererade till markanden                                        86                            100                 66                95 

* Förvärvet av Kopparnäset Holding AB medförde ett åtagande att förvärva 244 färdigställda bostäder i projektet Ingenting i Solna. Under ”justerad försäljningsgrad efter periodens utgång” visas försäljningsgrad efter periodens utgång då åtagandet efter periodens slut åter övergått till investerare.

 

Stockholm, 22 november 2018
Joakim Alm, VD

 

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Denna information är sådan information som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16.15 den 22 november 2018.

Bilaga

2018-11-22 ALM Equity ALM Equity säljer 25% i projekt till investerare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 ALM Equity Byggstart av 62 hyresrätter i Rönninge Centrum Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 ALM Equity ALM Equity avyttrar sista delen i Kvarnenkvarteret, Uppsala Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-28 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 ALM Equity Svenska Nyttobostäder ingår avtal med Handelshögskolan i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-29 ALM Equity KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 ALM Equity ALM Equity ökar investeringarna i fyra projekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 ALM Equity Rättelse: Jakob Mindre 5 säljs till Axfast Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 ALM Equity ALM Equity säljer Jakob Mindre 5 till Axfast Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 ALM Equity ALM Equity säljer Jakob Mindre 5 till Axfast Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 ALM Equity ALM Equity tar in delägare i projekt och ökar satsning på förvaltningsbostäder Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2017 är publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 ALM Equity ALM Equity avyttrar centrumgalleria i Uppsala Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 ALM Equity ALM Equity säljer andel i Ulvsundaprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ALM Equity Byggstart av avslutande etapp i Enköping centrum Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-18 ALM Equity Stordalen tecknar avtal om 487 nyproducerade lägenheter i Solna Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-14 ALM Equity ALM Equity vinner markanvisningstävling i Skärholmen Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-09 ALM Equity Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-05 ALM Equity Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-14 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter på Oaxen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter på Oaxen Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-06-21 ALM Equity ALM Equity erhåller markanvisning i Nacka Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-21 ALM Equity ALM Equity avyttrar hyresbestånd i Uppsala Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-23 ALM Equity ALM Equity och Björn Ulvaeus’ bolag Kopparnäset byggstartar 345 bostäder vid Telefonplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-09 ALM Equity FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT TILL VINSTUTDELNING Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 ALM Equity ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 ALM Equity Byggstart av 29 bostadsrätter på Rinkebyterrassen Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2016 är publicerad Rapporter Visa Stäng
2017-04-27 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-25 ALM Equity ALM Equity marknadsvärderar ej produktionsstartade projekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-13 ALM Equity ALM Equity tillträder Småa AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-10 ALM Equity Nyemission (Apportemission) av Preferensaktier i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 ALM Equity Byggstart av 67 bostadsrätter i Enköping centrum Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 ALM Equity ALM Equity tillträder byggrätter vid Telefonplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-07 ALM Equity Riktad nyemission av preferensaktier I ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-01 ALM Equity Meddelande om nytt datum för årsstämma i ALM Equity AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Visa Stäng
2017-02-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ) obligationslån noteras vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 ALM Equity ALM Equity AB (publ) obligationslån noteras vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 ALM Equity 100% accept för ALM Equitys erbjudande till Småa ABs aktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 ALM Equity 100% accept för ALM Equitys erbjudande till Småa ABs aktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sin obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 ALM Equity ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sin obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity ALM Equity träffar villkorat avtal om förvärv av JMs och HSBs andelar i Småa AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-08 ALM Equity ALM Equity träffar villkorat avtal om förvärv av JMs och HSBs andelar i Småa AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-02 ALM Equity ALM Equity förvärvar fastighetsbestånd i Enköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-02 ALM Equity ALM Equity förvärvar fastighetsbestånd i Enköping Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-27 ALM Equity Kompletteringsförvärv i Västervik Tändstickan 7 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-27 ALM Equity Kompletteringsförvärv i Västervik Tändstickan 7 Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity säljer del av Kistaprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity säljer del av Kistaprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity förvärvar bostadsprojekt i Nacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 ALM Equity ALM Equity förvärvar bostadsprojekt i Nacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 ALM Equity ALM Equity byggstartar 161 bostäder i Hässelby strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 ALM Equity ALM Equity byggstartar 161 bostäder i Hässelby strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) tillkännager framgångsrik samtyckesförfrågan om godkännande av vissa ändringar i obligationsvillkoren Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) tillkännager framgångsrik samtyckesförfrågan om godkännande av vissa ändringar i obligationsvillkoren Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) announces successful solicitation of consents to certain amendments to the terms and conditions of the bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-02 ALM Equity Alm Equity AB (publ) announces successful solicitation of consents to certain amendments to the terms and conditions of the bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – september 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – september 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity ALM Equity AB inleder samtyckesförfrågan för sitt utestående icke-säkerställda obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity ALM Equity AB inleder samtyckesförfrågan för sitt utestående icke-säkerställda obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity Alm Equity AB announces a consent solicitation for its outstanding senior unsecured floating rate bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-15 ALM Equity Alm Equity AB announces a consent solicitation for its outstanding senior unsecured floating rate bonds Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-31 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter i Gröndal Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-31 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter i Gröndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 ALM Equity Byggstart av bostadsrätter i Gröndal Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-04 ALM Equity Byggstart av unika radhus i Silverdal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 ALM Equity Byggstart av unika radhus i Silverdal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-08-24 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-08-22 ALM Equity ALM Equity byggstartar 266 bostäder i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 ALM Equity ALM Equity byggstartar 266 bostäder i Solna Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-19 ALM Equity Förvärv av planprojekt i Huddinge centrum Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-19 ALM Equity Förvärv av planprojekt i Huddinge centrum Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor inom ramen för bolagets utestående obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 ALM Equity ALM Equity AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor inom ramen för bolagets utestående obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 ALM Equity Byggstart av ytterligare 51 bostadsrätter i Rinkeby Pressreleaser Visa Stäng
2016-06-27 ALM Equity ALM och Hesselby Slott utvecklar verksamheten med 130 nya hotellägenheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-17 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-16 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2016 Rapporter Visa Stäng
2016-04-20 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2015 är publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-13 ALM Equity ALM Equity AB (publ) noterar obligationslån på Nasdaq First North Bond Market Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-08 ALM Equity KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-31 ALM Equity ALM Equity utvecklar bostäder i Jarlaberg centrum Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-31 ALM Equity ALM Equity bygger stad i Sollentuna Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-14 ALM Equity ALM Equity (publ) emitterar 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 ALM Equity Byggstart av unikt ombyggnadsprojekt i Sollentuna Pressreleaser Visa Stäng
2016-03-02 ALM Equity Byggstart av nio stycken kedjehus i Sollentuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-29 ALM Equity ALM Equity satsar på hyrköp till unga vuxna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 ALM Equity ALM Equity AB (publ)\: Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Visa Stäng
2016-02-24 ALM Equity ALM Equity byggstartar 220 bostäder i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-23 ALM Equity ALM Equity förvärvar kontorshus i Danderyd Pressreleaser Visa Stäng
2015-12-11 ALM Equity ALM Equity\: Byggstart av parhus i Ulfsunda Slottspark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 ALM Equity ALM Equity och Björn Ulvaeus byggstartar unikt projekt i Västervik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 ALM Equity ALM Equity\: Byggstart av 55 skånehus i Torekov Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-25 ALM Equity Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-10-16 ALM Equity Nytt bostadsprojekt i Upplands Väsby Pressreleaser Visa Stäng
2015-09-30 ALM Equity Byggstart av ytterligare 62 bostadsrätter i Rinkeby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-16 ALM Equity Byggstart i centrala Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-03 ALM Equity Byggstart av 25 rad- och kedjehus i Sollentuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 ALM Equity Byggstart av 114 bostadsrätter i Rinkeby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-25 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-07-21 ALM Equity ALM Equity: Förvärv av tomträtt i Bagarmossen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-29 ALM Equity RIKTAD NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER I ALM EQUITY AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-29 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-28 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2015 Rapporter Visa Stäng
2015-05-07 ALM Equity ALM Equitys årsredovisning för 2014 är publicerad Rapporter Visa Stäng
2015-04-30 ALM Equity Byggstart etapp 3 Linbanan Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-24 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2015-04-17 ALM Equity Byggstart etapp 3 Stadshusparken Pressreleaser Visa Stäng
2015-03-31 ALM Equity ALM Equity: Försäljning av två hyreshus i Uddevalla Pressreleaser Visa Stäng
2015-02-26 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Visa Stäng
2015-02-09 ALM Equity ALM Equity: Erhåller markanvisning i Aspudden, Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2015-01-14 ALM Equity ALM Equity: Ändring av datum för årsstämma från 19 maj till 28 maj. Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Sep 2018 | Extrastämma 2018
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 Jun 2019 | Årsstämma 2018
14 Jun 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner