hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-09-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Sep 2020 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll igår den 9 september 2020, extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärandes att aktiekapitalsgränserna ändras till lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor och att lägsta och högsta antal aktier ändras till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 för att möjliggöra föreslagna emissioner i Bolaget.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 15 934 979 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen innebär att kvotvärdet minskar från 2,5 kronor per aktie till 1,5 kronor per aktie. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade om riktad emission av högst 1 529 758 teckningsoptioner till anställda nyckelpersoner i Bolaget.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma;

 1. Jyrki Eklund om högst 1 189 812 optioner.
 2. Hirvensalmen Satama Koy (kontrollerat av Jochen Saxelin, medlem av ledningsgruppen) om högst 339 946 optioner.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ovanstående nyckelpersoner i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 september 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 2 294 637 kronor och antalet aktier öka med högst
1 529 758.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 mars 2023.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckning har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår enligt separat underlag.

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare. Bolaget kommer att betala sociala avgifter för marknadsvärdet av teckningsoptionerna för de tecknare som är skattskyldiga i Sverige. Bolaget bedömer dessa kostnader understiger 10 000 kronor.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket kommer att uppstå.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 15 934 978,50 kronor genom nyemission av högst 10 623 319 aktier. Vid full teckning kommer Bolaget därmed att tillföras ca 15,9 MSEK (före emissionskostnader).  

 1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att för en (1) befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget.
 2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 16 september 2020.
 4. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 934 978,50 kronor genom nyemission av högst 10 623 319 aktier, med ett kvotvärde om 1,50 kronor per aktie.
 5. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,50 kronor per aktie.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 18 september 2020 till och med den 2 oktober 2020.
 7. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning på teckningslista under perioden 18 september 2020 till och med den 2 oktober 2020. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar i Bolaget i samband med teckning inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av tecknings- och betalningstiden.
 8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com 

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök  https://investors.ainohealth.com/ .

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

2020-08-24 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Stärker balansräkningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari-juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Stockholms Stadsmission avseende SaaS-lösningen HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement for their SaaS solution HealthManager with Stockholm City Mission (Stockholms Stadsmission) Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): The directed issue of warrants to the CEO and CFO of Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Den riktade emissionen av teckningsoptioner till VD och CFO i Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health decides on a fully secured rights issue of shares of approximately SEK 15.9 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Communication from the Annual General Meeting 2020 in Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-13 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino - COVID-19 bromsar tillväxten Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Interim report January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Correction: Incorrect use of the MAR tag in previous press release “Aino Health AB (publ): Annual Report 2019” Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande “Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2019” Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kallelse till årsstämma i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Annual Report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health anpassar och expanderar sitt erbjudande för att stötta företag under COVID-19 pandemin Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health adjust, and expand, its offering to support companies during the COVID-19 pandemic Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar partneravtal med UK-baserade Human Capital Consultancy, MCR Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs partnership agreement with UK based Human Capital Consultancy, MCR Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar partneravtal med Zalaris Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs partnership agreement with Zalaris Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar intäkterna med 29% Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Bokslutskommuniké oktober-december 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Year-end report October-December 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs new customer: Kaksineuvoinen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar ny kund: Kaksineuvoinen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health och partnern Aava tecknar avtal med VRJ Group Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-14 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health and partner Aava signs agreement with VRJ Group Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Healths partner Finla tecknar två nya kunder för SaaS-lösningen HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health partner Finla signs two new customers for SaaS solution HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with Centric Sweden regarding the SaaS solution HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Centric Sverige gällande SaaS-lösningen HealthManager Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health sells ownership in the Finnish occupational health provider Maresan Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ):Aino Health säljer sin ägarandel i finska företagshälsovårdsföretaget Maresa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Outcome of the exercise of warrants in Aino Health AB (publ) 9.12.2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal för SaaS-lösning med handels- och serviceföretag Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement for SaaS solution with a trading and service company Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar intäkterna med 36% Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report July-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport juli - september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs cooperation agreement with Monetra Oulu Oy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar samarbetsavtal med Monetra Oulu Oy Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Minskad sjukfrånvaro hos Botkyrka kommun med Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Decreased sick leave at Botkyrka Municipality with Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-13 Aino Health Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar antalet samarbetspartners Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Aino Health AB (publ) Aino Health interim report January-June 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Aino Health AB (publ) Aino Health delårsrapport januari-juni 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health Germany signs partnership agreement with 55BirchStreet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health Tyskland tecknar partneravtal med 55Birchstreet Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar partneravtal med EFESO Consulting Nordics Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs partnership agreement with EFESO Consulting Nordics Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar samarbetsavtal med Aava Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs cooperation agreement with Aava Occupational Health Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's solution go-live for Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino HealthManager driftsätts för Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar partneravtal med Nylands Arbetshälsa Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs partnership agreement with Uudenmaan Työterveys, (Nylands Arbetshälsa) Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) CORRECTION: Aino Health AB (publ): Smart Health Management brought big rewards for Tornio Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) CORRECTION: Aino Health AB (publ): Smart Health Management gav Torneå stora vinster Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Smart Health Management gav Torneå stora vinster Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Smart Health Management brought big rewards for Tornio Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med globalt kundservicebolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with global customer service company Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health and Finla in joint client project Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health och Finla i gemensamt kundprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med ledande grossistföretag Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with leading wholesaler Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-08 Aino Health Penser Access: Aino Health - 41 000 HealthManager-licenser Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health och Finla i ny partnerleverans Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health and Finla in new partnered delivery Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ):Aino Health tillförs ca 29,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels en kompletterande riktad emission till Swedbank Robur Fonder Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health has received around SEK 29.6 million in cash through an oversubscribed preferential rights issue and a supplementary issue directed at Swedbank Robur Fonder Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health utser Tanja Ilic till COO Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health appoints Tanja Ilic as COO Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health driftsätter sin lösning för Botkyrka kommun Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's solution go-live for the municipality of Botkyrka Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Strategiska och institutionella investerare övertar uniträtter i den pågående emissionen Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Teckningsperioden påbörjad i Aino Health AB:s företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health provided If with solutions to the challenges of corporate health management Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Sjuksyrra AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with Sjuksyrra AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-27 Aino Health Penser Access: Aino Health - 39 000 HealthManager-licenser Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) den 14 augusti 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ):Aino Health beslutar om företrädesemission uppgående till ca 24,6 MSEK, garanterad till ca 80 % Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino HealthManager is live with ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2018 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health awarded in procurement procedure performed by SALAR Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health vinner upphandling genomförd av SKL Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 Aino Health Penser Access: Aino Health - 18% ökning av antal HealthManager-licenser Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health säkrar bryggfinansiering Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health secures bridge financing Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs cooperation agreement with Finla Occupational Health Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Finla Occupational Health Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health representeras i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health gains representation in the United Arab Emirates Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Notice of annual general meeting of aino health ab (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kallelse till årsstämma i aino health ab (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Attendo Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs cooperation agreement with Attendo Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Publication of annual report postponed Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Publicering av årsredovisningen senarelagd Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health lanserar tjänst för att stötta arbetsförmåga och personalhälsa Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health launches work ability and health management service desk for managers Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs contract with Finnair Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Finnair Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB signs contract with Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB tecknar avtal med Multi Contact GmbH Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): signs contract with Tampereen Sähkölaitos Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): sluter avtal med Tampereen Sähkölaitos Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Aino Health Penser Access: Aino Health - Avtal med ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): publishes Year-end Report October - December 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): publicerar bokslutskommuniké oktober - december 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): signs contract with Region Västmanland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): tecknar avtal med Region Västmanland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): tecknar avtal med ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): signs contract with ArcelorMittal Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-10 Aino Health Penser Access: Aino Health - Nu eller aldrig Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publicerar delårsrapport för 1 juli - 30 september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publishes Interim Report 1 July - 30 September 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-10-04 Aino Health AB (publ) RÄTTELSE: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) den 3 oktober 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-04 Aino Health AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) den 3 september 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Aino Health AB (publ) CEO Jyrki Eklund takes over the responsibilities of Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Aino Health AB (publ) CEO Jyrki Eklund tar över ansvaret för Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): föreslår ändringar i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): proposes changes to the Board Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-01 Aino Health AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in Aino Health AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB skriver avtal med Hartela Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB signs a deal with Hartela Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publicerar delårsrapport för 1 april - 30 juni 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-08-25 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publishes Interim Report 1 April - 30 June 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-06-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health medgrundar företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-29 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health co-founds the corporate healthcare company Maresan Oy Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB skriver avtalsförklaring med det tyska sjukförsäkringsbolaget BARMER Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-18 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) signs letter of intent with German health insurance company BARMER Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2017 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Report from Aino Healths Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publicerar delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-12 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) publishes Interim Report 1 January - 31 March 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-05-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health utser Peter Seeger som VD för Tyskland Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health appoints Peter Seeger as Managing Director for Germany Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-08 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Sofia Røsand ny projektledare för Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Erik Johnsson ny försäljnings- och marknadsansvarig för Aino Health Sweden AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health presenterar vid Corporate Health Convention i Stuttgart 9-10 maj Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-03 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health will be presenting at the Corporate Health Convention in Stuttgart on May 9-10 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kompletterande information kring kallelse till årsstämma i Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Supplementary information regarding the annual general meeting of Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health utser Charlotte Boij som VD för sin svenska verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health appoints Charlotte Boij as CEO of its Swedish operations Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB has published its Annual Report for 2016 today Rapporter Visa Stäng
2017-04-07 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health AB publicerar årsredovisning 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs agreement with another Finnish city Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-09 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Healths strategiska partner Kunnan Taitoa skriver avtal med ytterligare en finsk stad Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Additional information regarding: Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs major agreement with the City of Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kompletterande information kring: Aino Healths strategiska partner Kunnan Taitoa skriver större avtal med Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs major agreement with the City of Kouvola Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Healths strategiska partner Kunnan Taitoa skriver större avtal med Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-27 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health's strategic partner Kunnan Taitoa signs major agreement with the City of Kouvola Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health forms strategic partnership with Kunnan Taitoa in Finland Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-21 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health ingår strategiskt partnerskap med Kunnan Taitoa i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Year-end report 19 May 2016 - 31 December 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Bokslutskommuniké 19 maj 2016 - 31 december 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-31 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health is building its second European HealthDesk ahead of plan - in Kalix, Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-31 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health bygger tidigare än planerat sin andra europeiska HealthDesk - Kalix i Sverige. Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-19 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Meddelande om avslutade stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2017-01-05 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health strengthens management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 May 2017 | Årsstämma 2016
17 May 2017 | Årligutdelning 2016
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
3 Oct 2017 | Extrastämma 2017
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Årsstämma 2017
25 May 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
14 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Årligutdelning
20 May 2019 | Årsstämma 2018
12 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
12 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årligutdelning
18 May 2020 | Årsstämma 2019
19 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner